Digerneset Næringspark

Fremtidens knutepunkt i regionen
400 daa stort område regulert til forretning og logistikk.

Geografisk har Skodje kommune og Digerneset Næringspark en sentral beliggenhet i Møre og Romsdal. Få kommuner og områder har en så sentral beliggenhet mellom fylkets største byer. Digerneskrysset er definert, og vil bli et fremtidig knutepunkt i Møre og Romsdal. Dette ser vi gjennom byggingen av et nytt og meget godt dimensjonert toplanskryss. En hel region er samlet rundt et felles vegprosjekt og fergefri veg langs kysten (Kyststamvegen). Møre og Romsdal er samlet rundt Møreaksen som sitt største regionale samferdselsprosjekt. Møreaksen vil gå gjennom Skodje kommune og Digerneset når prosjekt er ferdig. Dette prosjektet vil bygge sammen de største byene i fylket, Ålesund, Molde og Kristiansund. Kjøretiden mellom Ålesund og Molde vil reduseres med 40 minutt.

Andre fremtidige store vegprosjekter for regionen definerer Digerneset som knutepunkt som bl.a Storfjordsambandet. Storfjordsambandet vil passere Digerneset (4. arm på krysset), og gjøre området til et enda større knutepunkt. Digerneset er og blir fremtidens knutepunkt i Møre og Romsdal.

Skodje kommune og andre nabokommuner til Ålesund har hatt den sterkeste befolkningsveksten i fylket de siste 10 årene. Denne veksten vil fortsette de neste 10 årene ifølge fylkets egne statistikker. I motsetning til de fleste andre kommuner i fylket er det sterk innenlandsk innflytting til Skodje noe som trolig vil styrke kjøpekraft og handel i nedslagsfeltet. Den store handelslekkasjen som Skodje har i dag skyldes mangel på attraktivt handelsareal i kommunen.

Digerneset Næringspark har med sin beliggenhet en meget sentral plassering i den pågående prosessen med kommunesammenslåing. Enten Skodje skal innlemmes i en storkommune med Ålesund eller om det skulle bli innlemmet i en større regionkommune uten Ålesund, vil beliggenhet, areal og infrastruktur knyttet til Digerneset Næringspark bli meget sentralt. Sunnmørsregionen trenger økt handels- og logistikkareal (der veiene møtes) for å kunne videreutvikle regionen uavhengig av hvordan den fremtidige kommunestrukturen vil ende.